Yêu cầu bảo hành v1

Bước 1 Tải xuống và điền vào mẫu Yêu cầu Bảo hành.
Bước 2 Gửi biểu mẫu đã điền đến dpg.warranty@vertiv.com

Vui lòng đảm bảo tiêu đề email chỉ nêu rõ: YÊU CẦU BẢO HÀNH